Energia i środowisko

Co to jest Europejska Unia Energetyczna?

Co to jest Europejska Unia Energetyczna?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Flaga UE [Źródło obrazu:Yanni Koutsomitis, Flickr]

Plik Europejska Unia Energetycznato plan mający na celu przejście w Europie na gospodarkę niskoemisyjną. Obecnie starzejąca się infrastruktura, słabo zintegrowane rynki i nieskoordynowane polityki utrudniają osiągnięcie tego celu, odmawiając konsumentom, gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom ważnych korzyści, takich jak większy wybór lub niższe ceny energii. Unia energetyczna jest zatem planem stworzenia jednolitego rynku energii w Europie z perspektywiczną polityką dotyczącą zmian klimatycznych.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, aby ten cel osiągnąć. Sześć państw członkowskich UE nadal jest uzależnionych od jednego zewnętrznego dostawcy w przypadku całego importu gazu. Siedemdziesiąt pięć procent zasobów mieszkaniowych w UE jest nieefektywnych energetycznie, a 94 procent paliw transportowych opiera się na produktach naftowych, z których 90 procent pochodzi z importu. Hurtowe ceny energii elektrycznej w Europie są o 30 procent wyższe niż w USA, a hurtowe ceny gazu o ponad 100 procent wyższe.

Co więcej, zależność od Rosji w zakresie importu gazu i zależność od Bliskiego Wschodu w zakresie importu ropy naftowej sprawiają, że unia energetyczna jest niezbędna, jeśli UE ma odegrać ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Po pierwsze, powszechnie uważa się, że Rosjanie używają ropy i gazu jako politycznego narzędzia negocjacyjnego, a nawet broni politycznej. Jest oczywiste, że z tego powodu UE musi wyeliminować swoją zależność od importu rosyjskich paliw kopalnych, obok wszystkich aspektów związanych ze zmianą klimatu.

Więc jakie są szczegóły?

UE dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r. Przy wzroście energii odnawialnej o co najmniej 27% i 27-procentowej poprawie efektywności energetycznej. Jednak aby to osiągnąć, w samym sektorze energetycznym UE do 2020 r. Trzeba zainwestować ponad 1 bilion euro.

Podstawą unii energetycznej UE jest dokument ramowy zatytułowany Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Określa cele unii energetycznej, na które składa się pięć powiązanych ze sobą wymiarów polityki oraz szczegółowe kroki niezbędne do ich osiągnięcia. Obejmuje to wprowadzenie nowych przepisów w celu przeprojektowania i przebudowy europejskiego rynku energii elektrycznej, zapewnienie większej przejrzystości w umowach gazowych, rozwój koordynacji regionalnej w celu stworzenia zintegrowanego rynku energii, silniejsze ramy regulacyjne, większe finansowanie efektywności energetycznej lub nową energię odnawialną pakiet, między innymi większy nacisk na badania i innowacje oraz roczne sprawozdania.

Plan zawiera również szereg ważnych klauzul składowych. „Klauzula solidarności” zmniejszy zależność od pojedynczych dostawców i zachęci państwa członkowskie do polegania na swoich sąsiadach, zwłaszcza w obliczu ewentualnych zakłóceń w dostawach energii. Dzięki temu proces negocjowania umów z dostawcami energii spoza UE będzie znacznie bardziej przejrzysty. Inną ważną zasadą jest swobodny przepływ energii przez granice i przeprojektowanie rynku energii elektrycznej, tak aby był on lepiej połączony, w dużym stopniu opierał się na technologiach energii odnawialnej i był bardziej elastyczny. Innym ważnym celem jest stopniowe wycofywanie dopłat do paliw szkodliwych dla środowiska.

Ponowne podejście do efektywności energetycznej to kolejna fundamentalnie ważna część unii energetycznej. Efektywność energetyczną należy traktować jako samo w sobie źródło energii, a główną korzyścią jest równa konkurencja z mocą wytwórczą.

Wreszcie unia energetyczna będzie dążyć do przekształcenia zaopatrzenia UE w energię w trwałe społeczeństwo niskoemisyjne. W tym celu zapewni możliwość łatwego wchłaniania energii wytwarzanej lokalnie, zwłaszcza ze źródeł odnawialnych do sieci. To z kolei przyniesie szereg ważnych korzyści ekonomicznych, takich jak promowanie wiodącej pozycji technologicznej UE, rozwój technologii odnawialnych źródeł energii nowej generacji oraz zapewnienie UE pozycji lidera w dziedzinie elektromobilności. Europejskie firmy będą mogły rozszerzyć swoją działalność eksportową i skutecznie konkurować na szerszym globalnym rynku energii.

W sercu unii energetycznej znajduje się sama populacja. Ceny energii płacone przez obywateli UE powinny być przystępne i konkurencyjne, a dostawy energii powinny być bezpieczne i zrównoważone.

„Zbyt długo energia była wyłączona z podstawowych wolności naszej Unii” - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. „Aktualne wydarzenia pokazują stawkę - wielu Europejczyków obawia się, że może nie mieć energii potrzebnej do ogrzania swoich domów. Chodzi o długoterminowe wspólne działanie Europy. Chcę, aby energia, na której opiera się nasza gospodarka, była odporna, niezawodna, bezpieczna oraz w coraz większym stopniu odnawialna i zrównoważona ”.

Obecnie UE jest największym importerem energii na świecie, a 53% jej dostaw energii pochodzi z zagranicy. To z kolei kosztuje około 400 miliardów euro rocznie. Właściwie połączona europejska sieć energetyczna przyniosłaby do 40 miliardów euro oszczędności rocznie. Obecnie UE ma docelowy 10 procent połączeń międzysystemowych, ale co najmniej 12 państw członkowskich nie osiągnęło jeszcze tego celu. UE zidentyfikowała 137 projektów dotyczących energii elektrycznej, w tym 35 związanych z połączeniami międzysystemowymi, które mogą obniżyć tę liczbę do zaledwie 2.

[Źródło obrazu:Ian Muttoo, Flickr]

Komisja będzie składać coroczne sprawozdania z postępów w realizacji tego planu. Według pierwszego raportu o stanie unii energetycznej UE, opublikowanego 18 listopadath, od czasu przyjęcia strategii ramowej na rzecz unii energetycznej w lutym osiągnięto już znaczny postęp. W sprawozdaniu wskazano również kluczowe obszary działań na 2016 r., Przedstawiając konkluzje polityczne na szczeblu państw członkowskich, regionalnym i europejskim.

„Po dziewięciu miesiącach możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do urzeczywistnienia unii energetycznej” - powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za unię energetyczną. „Moje przesłanie na rok 2016 jest jasne. Po pierwsze, UE powinna nadal odgrywać wiodącą rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Po drugie, przejście to powinno być sprawiedliwe społecznie i zorientowane na konsumenta. Po trzecie, wyzwania geopolityczne, przed którymi stanęliśmy w tym roku, nie znikną. Rok 2016 będzie również rokiem, w którym położymy podwaliny pod solidny system zarządzania zapewniający przewidywalność i przejrzystość, czego potrzebują inwestorzy. Podsumowując: rok 2016 będzie rokiem dostaw! ”

Miguel Arias Cañete, komisarz ds. Działań w dziedzinie klimatu i energii, dodał, że unia energetyczna zaczyna nabierać kształtu. Postęp osiągnięty w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy oznacza, że ​​projekt powinien teraz przejść do pełnej realizacji. Pan Cañete zamierza w pełni skoncentrować się na tym w 2016 r., Oprócz przedstawienia przepisów mających na celu poprawę efektywności rynku energii elektrycznej, zwiększenie europejskiego udziału odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu. To z kolei pomoże wzmocnić system energetyczny UE i ułatwi przejście na przyszłość niskoemisyjną.

W ramach obecnych negocjacji COP 21 w Paryżu w sprawie zmian klimatycznych, ponad 160 krajów przedstawiło porozumienie paryskie, które odpowiada za ponad 90 procent globalnych emisji. W ramach tego procesu UE przedstawiła wiążący ogólnokrajowy cel redukcji emisji o co najmniej 40% do 2030 r. W porównaniu z poziomami z 1990 r. Jednak aby być naprawdę skutecznym, obywatele Europy muszą brać czynny udział w jego funkcjonowaniu poprzez aktywny udział w rynku energii.

Europejskie przedsiębiorstwa również pozytywnie reagują na plan, a kilka czołowych europejskich przedsiębiorstw odpowiednio zmienia swoje modele biznesowe. Wraz ze wzrostem liczby projektów dotyczących energii odnawialnej i programów efektywności energetycznej w całej Europie, będą one również stymulować tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym i zachęcać obywateli do zdobywania nowych umiejętności dostosowanych do nowej struktury energetycznej.

Wytyczne opublikowane w ramach raportu stanowią podstawę dla państw członkowskich do rozpoczęcia opracowywania planów na lata 2021–2030. Obejmują one szereg kluczowych wskaźników stanowiących pierwsze kroki w kierunku pomiaru i monitorowania realizacji unii energetycznej. Seria 28 arkuszy danych zawiera ocenę realizacji unii energetycznej dla każdego państwa członkowskiego.

Jakie są szanse na sukces? Według Anca Gurzu, piszącej dla Politico, są cztery możliwe opcje.

W pierwszym z tych scenariuszy państwa członkowskie UE przygotowują się na małe straty, ale później dużo zyskują. Druga możliwość jest taka, że ​​państwa członkowskie walczą o swoje miejsce i stawiają na swoim. W takim przypadku unia energetyczna może się jeszcze wydarzyć, ale prawdopodobnie będzie o wiele mniej skuteczna, niż się spodziewano. Trzecią opcją jest szereg „bloków” UE, które współpracują ze sobą w różnych obszarach polityki. Spowoduje to efekt „mozaiki”, który ponownie nie spełni obecnego ogólnego celu. Wreszcie mamy do czynienia z porażką, spowodowaną walką państw członkowskich o zachowanie swoich obecnych uprawnień i współpracą jedynie w interesie własnym. Oznaczałoby to upadek idei unii energetycznej.

Która ewentualność wygra? Musimy tylko poczekać i zobaczyć.


Obejrzyj wideo: Debata: Unia energetyczna solidarna i niezależna Europa (Może 2022).